Inglise-eesti-inglise tehnilise toote sõnastik rõivatootjale AS Ilves-Extra

Sõnastik

Ingrid Tigane, Inglise-eesti-inglise tehnilise toote sõnastik rõivatootjale AS IIves-Extra. Magistriprojekt. Juhendaja: Krista Kallis. Tartu Ülikool, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut 2009. Veebiversioon: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/17197/Tigane_Ingrid_Teooria.pdf?sequence=1&isAllowed=y (13.03.16)


Maht

476 märksõna


Märksõnade keeled

en, et


Vastete keeled

et, en


Selgituste keeled

et


Selgituste iseloom

Kõikidel lähtekeelsetel märksõnadel on sihtkeelsed vasted. Definitsioonid on üldiselt lühikesed ja selged (näide 1), kuid esineb ka entsüklopeedilist selgitust (näide 2).

1.

cinchcord


kumminöör

detaili pingutamiseks kummikanalisse paigaldatud nöör (Lisa 1b)

2.

chino (materjal)


tšiino

diagonaalkoes khakivärvi puuvillakangas. Algselt toodeti Manchesteris, kust see eksporditi Indiasse, seejärel Hiinasse, kus valmistati I maailmasõja ajal Filipiinides paiknenud USA armeele vormirõivaid (kuni 1925.aastani). Nimi „tšiino“ on tuletatud asjaolust, et materjali osteti Hiinast, kuigi Briti armee oli sedasama vastupidavat materjali oma vormirõivaste jaoks juba aastaid varem kasutanud.


Registrite keeled

et-en


Sihtrühm ja eesmärk

Sõnastikuprojekti kitsam eesmärk on luua Ilves-Extra ISC kaubamärgi (ning samalaadsete teiste Euroopa kaubamärkide) toodanguga töötavatele inimestele ning tõlkidele ja tõlkijatele, kes peaksid kokku puutuma rõivatööstuse tehnilisemat toodangut puudutava terminoloogiaga, üks sõnastik, kuhu on koondatud suurel hulgal kõnealuse oskuskeele sõnavara. Laiem eesmärk on ühine elektrooniline andmebaas juba koostatud ning tulevikus koostatavatest rõivatööstusalastest sõnastikest.


Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus

Leian, et sobib ja täidab oma eesmärgi. Sõnastiku märksõnad põhinevad eelkõige AS Ilves-Extra ISC kaubamärgi toodangul, seega on enamus töötajaid nendega kokku puutunud, kuid kõik terminid ei pruugi olla kinnistunud. Kindlasti on sellest sõnastikust väga suur abi neile, kes alles lähevad sellesse ettevõttesse tööle.


Koostamismeetod

Autor on sõnastiku koostamisel lähtunud eelkõige mõistepõhise terminibaasi koostamise põhimõtetest, kus terminibaasi aluseks said mõistenumbrid, mille külge riputas kogutud terminid (samatähenduslikud terminid (sünonüümid) said sama mõistenumbri). Saadud mõistepõhise terminibaasi tõstis hiljem kasutamise hõlbustamiseks tähestikulisse järjekorda.

Ülesehituse mõttes on sõnastik jaotatud nelja tulpa. Esimeses tulbas on lähtekeelne termin/märksõna. Teises tulbas eristatakse numbritega (1 ja 2) homonüüme ja derivaate. Kolmandas tulbas on märksõna sihtkeelne vaste (kui sihtkeeles on kasutusel mitu samatüvelist derivaati, on need esitatud kolmandas tulbas üksteise all).

Neljandas tulbas on (vajadusel) esitatud märksõna definitsioon. Aeg-ajalt on neljandas tulbas lisaks definitsioonile toodud sulgudes viide fotole (nt foto 6), millest võib järeldada, et magistriprojekt sisaldab ka fotosid, tagamaks, et sõnastiku kasutaja saaks kindlasti aru, mida sõnastiku koostaja on silmas pidanud, kuid kahjuks veebiversiooni ei ole fotosid lisatud.

En-et osale järgneb et-en vastete sõnastik.

Tegemist pigem süstemaatilise terminitööga.


Koostamismeetodi põhjendus

Sõnastiku koostamiseks kogus autor võimalikult palju ISC kaubamärgiga seonduvaid märksõnu, võrdles neid paralleelselt teiste kaubamärkide sarnaste toodete juures antud kirjeldustega ning otsis seeläbi sisu poolest kattuvaid inglise keelseid vasteid. Teiste kaubamärkide tootekirjelduste sirvimisel kogunes suur hulk märksõnu ja – sõnaühendeid, millel sõnastiku koostaja arvates on potentsiaali osutuda vajalikuks, seega lisas ta oma sõnastikku ka sõnu, mida (veel) ei ole AS Ilves-Extras kasutusel.


Viited

Tähestikulises järjekorras on sünonüümidele viidatud võrdusmärgiga (=). Võrdusmärgi järel antud lähtekeelne märksõna viitab sõnastiku koostaja poolt valitud eelisterminile. Sünonüümid viitavad eelisterminile, eelistermin sünonüümidele ei viita. Lühendiga "vt", millele järgneb suurtäheline viide, osutatakse põhiterminiga sisult lähedasele või seotud terminile.

Kõigil viidetel on olemas sõnad, millele nad viitavad.


Sünonüümid

Autori sõnul tekkis terminite kogumisel suur hulk sünonüüme, millest ta jättis sõnastikku võimalikult palju. Sünonüümide seast valis ta ühe vaikimisi eelistermini (nt mida pakkus otsingumootor Google kõige rohkem).


Osasünonüümid

Osasünonüüme ei märganud.


Esitatava info süstemaatilisus

Üldjuhul on omadussõnad defineeritud omadussõnadeks, nimisõnad nimisõnadeks, tegusõnad tegusõnadeks jne.

Samas sisaldab sõnastik väga palju ka kirjeldavaid, mitmesõnalisi termineid, millele on pakutud koostaja hinnangul parimad võimalikud, keelekasutusest kogutud, kuid samuti mitmesõnalised tõlkevasted (mistõttu võiks seda nimetada vihjesõnastikuks).

Näide:

full seat coverage


katab istmiku täielikult

rõivaeseme pikkus, mis katab istmiku täielikult


Defineerimine

Defineeritud on mõisteid.


Muud positiivset

Usun, et fotode olemasolu annaks kindlasti lisaväärtuse. Lisaks on see magistriprojekt internetist tasuta kättesaadav, seega saab igaüks seda kasutada.


Muud negatiivset

Üsna palju on termineid, millest arusaamine nõuab rõivaäriga seonduvaid eelteadmisi, kuid kuna see sõnastik eelkõige neile mõeldud ongi, siis ei saa seda otseselt negatiivseks pidada.