Bibliokirje

'''Sõnastiku bibliokirje'''
4.-16. sajandi kiriku arhitektuuri eesti-inglise-eesti seletav illustreeritud sõnastik. Magistriprojekt. Autor Evelyn Zagorski. Juhendaja: Kersti Meinart. Tartu Ülikool, germaani-romaani filoloogia instituut, 2005. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/17227/Zagorski_Evelyn.pdf?sequence=1 (vaadatud 6.03.2015)

Sõnastiku üldandmed

'''Maht'''
:298 eestikeelset ja 345 inglisekeelset märksõna
'''Märksõnade keeled'''
:et, en
'''Vastete keeled'''
:en, et (de 3)

'''Selgituste keeled'''
:et

'''Selgituste iseloom'''
Esineb klassikalisi definitsioone (lähima soomõiste ja eristustunnuste kaudu), samuti entsüklopeedilisi selgitusi ning ostensiivseid selgitusi - illustratsioone. Selgitused on enamasti üsna lihtsad, lühikesed ja selged. Autori sõnul on selgitustes järgitud “piisava täpsuse” põhimõtet ning arusaamise lihtsustamiseks paljudele keerukama sisuga terminitele lisatud ka illustratsioonid.

'''Registrite keeled'''
:-

Sihtrühm ja eesmärk

Sõnastik on koostatud eesmärgiga pakkuda kirikuarhitektuuri sõnavara, mille abil tõlkida ja kirjutada kirikuid kirjeldavaid tekste. Sõnastiku sihtrühmaks loeb autor arhitekte, erialaeksperte, tõlkijaid, õpilasi ja kõiki, kes mingil põhjusel vastava terminoloogiaga kokku puutuvad. Autori sõnul aitavad just definitsioonide lihtne sõnastus ja illustratsioonid laiendada sõnastiku võimalikku kasutajateringi ka nendeni, kes igapäevaselt arhitektuuriga kokku ei puutu.

'''Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus'''
Sõnastik täidab oma eesmärgi ja on ettenähtud sihtrühma jaoks sobilik. Sõnastik annab põhilisest kirikuarhitektuuri sõnavarast piisava mahu ja arusaadavate selgitustega ülevaate, mis hõlbustab selleteemaliste tekstide lugemist, kirjutamist ja tõlkimist nii teemaga kursis olijail kui ka asjahuvilisil ja tõlkijail eeldamata lugejalt filoloogilisi ega erialalisi teadmisi. Erinevad sihtrühmad leiavad sõnastikust just endale vajaliku teabe (nt mis stiilile nähtus on iseloomulik).

Koostamismeetod


Sõnastik on koostatud sõnapõhiselt, esitatud tähestikulises järjekorras ja jaotatud nelja tulpa (eestikeelne termin - seletus - inglisekeelne termin - illustratsioon). Esitatud on nii eesti- kui ka inglisekeelsed sünonüümid ning inglisekeelsete terminite ebareeglipärane mitmus, näiteks: ''tympanon (pl. tympana)''. Eestikeelsed homonüümid on seletuses numbritega eraldatud. Autori sõnul on terminitest arusaamise hõlbustamiseks raskemate terminite juurde lisanud ka illustratsioonid. Eesti-inglise osale järgneb inglise-eesti vastete sõnastik, kus inglisekeelsed terminid ja sünonüümid on esitatud eri kirjetena koos eestikeelsete vastete ja sünonüümidega. Sõnastik keskendub kristlike kirikute arhitektuurile varakristlusest kuni gooti perioodi lõpuni. Sõnastiku koostamisel on kasutatud nii üld- kui ka oskuskeele sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja erialakirjandust eesti ja inglise keeles. Vasturääkivate allikate korral on valitud oskuskeele sõnaraamatu termin. Valik on tehtud enim kasutatud terminite kasuks: vaid kirikuarhitektuuri puudutavad terminid ning üldisemad arhitektuuriterminid (nt. erinevad võlvid ja kaared) nende kirikuarhitektuurilise tähtsuse tõttu. Välja on jäetud harvemad tehnilisemad terminid ja kristliku kunsti motiivid. Kui eestikeelsel terminil on mitu tähendust, siis on definitsioonis ära toodud vaid kirikuarhitektuuriga seotud tähendus(ed), v.a paaril korral kui see aitab termini mõistmisele oluliselt kaasa.

Viited

Põhiterminile viitamiseks kasutatakse lühendit ''vt''. Nii põhitermini kui ka sellele viitavate terminite juures on kirjas kõik sünonüümid (v.a. ''transept'', millele viitavad ''põikihoone'' ja ''risthoone'' üksteist ei maini). Esineb üks rippuv viide: ''astmeskirik vt. astmikkirik'', kuid ''astmikkirik'' puudub.

Sünonüümid

Eesti-inglise osa sünonüümsüsteemis on definitsioon, võõrkeelne vaste ja illustratsioon põhitermini juures. Eesti sünonüümide tähistamiseks on koostaja kasutanud lühendit ''e''. Inglisekeelsed sünonüümid on üksteisest eraldatud semikooloniga. Autori sõnul on põhiterminina võimaluse korral eelistatud eestikeelset vastet, ent kasutussageduse põhimõtet oskuskeele sõnastiku puhul siiski olulisemaks peetud (nt. ''ehistorn vt. fiaal''). Autori sõnul ei leidu inglise-eesti osas viiteid põhiterminile erinevate allikate vasturääkivuste tõttu ning vältimaks ebatäpsusi jäi valik tegemata. Terminite erineva mahu tõttu eri keeltes (nt ''gallery'' - ''empoor e. väär; galerii'') soovitab autor mitme eestikeelse vaste korral sõnastiku esimesest poolest termini eestikeelsed vasted üle kontrollida. Sünonüümide esitamine on kohati ebaühtlane. Mõned sünonüümid on esitatud sulgudes: ''ikonostaas e. pildisein (pühapildistu)''. Mõned sünonüümid on esitatud ainult kirje selgituse osas, mitte eraldi kirjena: ''krabi - ka ronileht ja kivilill; keerduvate lehtedega või pungakujuline ehismotiiv''. Homonüümsete sõnade kirjetes pole teistes kirjetes leiduvaile sünonüümidele otseselt viidatud (''deambulatoorium'', ''Paradiis''). Arusaamatuks jääb, miks sünonüümide jaoks erinevaid võtteid kasutatakse.

Esitatava info süstemaatilisus

Autori sõnul on sõnastikus ära toodud võimalikult palju inglisekeelseid vasteid hõlbustamaks kirjutatavas tekstis sõnakordusi vältida. Ometi on oskuskeelne tekst see koht, kus tasub pigem soovitada terminiühtsust. Autor kaldub järjepidevusest hoiduma ka oma definitsioonide sõnastuses ja ülesehituses. Esineb sama lähima soomõiste paiknemist kord lõpus, kord alguses. Samuti varieerub lähima soomõiste sõnastus, nt. arhitektuuristiilide defineerimisel on kasutatud sõnu ''arhitektuuristiil'', ''arhitektuurisuund'', ''arhitektuur'', ''ehitusstiil'' ja ''stiilisuund''. Sõnastiku kasutajale võib jääda selgusetuks, miks on vaja sama asja iga kord erinevalt nimetada, ning see raskendab nt. ka sõnastikus veebilehitseja otsingu kasutamist. Inglise gootika stiilisuundade ligikaudset periodiseeringut on tähistatud järgmiselt: ''(1180-1280)'', ''(ca 1280-1350)'', ''u. 1350 - 1485''. Märksõnade hulgas esineb põhjendamata suuri algustähti. Korra esineb ebaühtlast terminikasutust (''telkkatus'' - ''vt. püramiidkatus'', aga'' ''püramiidkatus e. telkkiiver''''). Esineb sõnade ''nimetus'' ja ''termin'' kasutamist soomõistena märkimaks ajalist või geograafilist erinevust sarnase terminiga.

Paaril korral on eksitud määratluse terminiga samasse grammatilisse kategooriasse kuulumise vastu:

'''kolmiksiirkaar e. ristikkaar''' - ''koosneb ristikheinalehte meenutavast kolmest ümarkaarest, neist keskmine on vahel teravkaarne'' - trefoil arch

'''ristikujulise põhiplaaniga''' - ''kiriku põhiplaani tüüp, mille puhul pikihoonele on lisatud transept'' - cross-shaped; cruciform

'''tiitelkirik''' - ''esimesed kirikuehitised Roomas püstitati jõukate koguduseliikmete kulul ja kandsid fassaadil nende (hiljem kardinalide) nimesid'' - titular church

Esineb ka ortograafiavigu, nt:
'''tellisgootika''' - ''gootika erivorm ('''13-16''' saj.), mille puhul põhilise ehitusmaterjalin'''e''' oli kasutusel tellis; levis aladel, k'''e'''s ei leidunud ehituskõlb'''u'''likku looduskivi'' - Brick Gothic; ''5.-8. Saj''., ''11-13. saj.'', ''13-16 saj.'', ''12-13.saj.'' (ebaühtlus ortograafiavigades)

Silma torkab kaks piirdeselgitust, mis autori mainitud "piisava täpsuse" põhimõttega kooskõlas ei ole:

'''basiilika''' - ''varakristlusest alates kirikuhoone tüüp'' - basilica (pl. basilicas; basilicae) (töö sissejuhatuses põhjalikult kirjeldatud keskne mõiste saab nii napi seletuse)

'''Püstpalkkirik''' - ''keskajal levinud kirikutüüp Põhja-Euroopas, eriti Norras'' - stave church (puudub erisustunnus)

Sellegipoolest on sõnastiku sisu teemakohane ja ühtlaselt sisutihe. Selle ülevaatamine süsteemsuse seisukohalt tagaks, et tähelepanu väärt sisult kõrvale ei kalduks ja sõnastikku hõlpsam jälgida oleks.

Muud positiivset

Autor on töö sissejuhatavas osas peale kirikuarhitektuuri ajaloo lühiülevaadet välja toonud terminite mahuerinevustest tulenenud raskused ning nende lahendusviisid, samuti arvesse võtnud Eesti kirikuloo seotust saksa kultuuriruumiga. Neljatulbalist kujundust on mugav jälgida. Märksõnadeks on ülevaatlik ja otstarbekas valik teemakohaseid termineid. Definitsioonid on üldiselt lühidalt, selgelt ja piisava täpsusega esitatud. Kõik seletustes kasutatavad erialaterminid on sõnastikus märksõnadena olemas. Esitatud on inglise keele ebaregulaarne mitmus. Illustratsioonid annavad seletuste mõistmisele palju juurde ning on eriti kasuks erialaga alles tutvuvale inimesele. Erinevad sihtrühmad leiavad sõnastikust just endale vajaliku teabe.

Muud negatiivset

Sõnastikus on lihtsalt parandatavaid vigu. Puudu jääb vormistuse süsteemsusest ja tehtud töö selge pilguga üle vaatamisest.