'''Ajaloo mõisted gümnaasiumile: eesti-vene-eesti sõnastik. Terje Hallik, toimetaja Juhan Tamme. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.'''

'''''Maht:''''' Ligemale 2200 eestikeelset mõistet

'''''Märksõnade keeled:''''' et, ru

'''''Vastete keeled:''''' et, ru

'''''Selgituste keeled:''''' et

'''''Sihtrühm ja eesmärk: '''''Sõnastiku nimetusest on selge, et see on mõeldud peamiselt gümnaasiumiõpilastele. Eesti õppekeelega õpilased võivad leida sealt terminite seletamist ja vene õppekeelega õpilased - nende terminite eestikeelseid tõlkeid. Autor ise aga väidab, et sõnastik ei ole mõeldud ainult õpilastele. Oma tervituses pöördub ta samuti õpetajate poole, kellele võib see õpik samuti kasuks olla, eelkõige vene õppekeelega koolides. Lisaks sellele mainib autor, et sõnastik võiks olla kasulik ka ülikoolis ajalooõpinguid jätkavatele üliõpilastele, mida võin ise kinnitada, kuna olin kunagi nende hulgas. Sõnastiku koostamist koordneeris Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus,

'''''Koostamismeetodi põhjendus:''''' Leksikon on koostatud mõistepõhiselt ja märksõnad on esitatud tähestikuliselt. Ei ole kasutatud eriala mõistesüsteemi, mille alla erinevaid märksõnu paigutada. Leksikonis on kõik märksõnad eraldi kirjas ning igal neist on oma selgitus.

'''''Viited:''''' Vaadates sõnastikku põhjalikumalt, võib teha järelduse, et kõik viited on korralikult kontrollitud, sest rippuvaid viiteid pole. Iga sõna, mis esineb sõnastikus terminina, on märgistatud tärniga. Viited on lisatud isegi lihtsatele sõnadele nagu'' '''''aeg''' ja''''' ''linn''', kuna nad ka esinevad sõnastikus terminitena.

Natuke ajasid segadusse mõned näited terminite kohta, mis iseseisvate terminitena sõnastikus ei esine, kui asuvad selgituse lõpus nagu ''"vt ka"'' viited.

nt '''linnriik''' - *riik, mis koosneb ühest *linnast ja selle lähimast ümbrusest. ▽ Vana-Kreeka linnad • город-государство

Tuleb kasuks lugeda sõnastiku märkide seletust, kus on kirjas, et kolmnurk tähistab terminiga seotud näidet.

Mõnikord esineb viidete ebajärjekindlust
  • '''massirahutused''' - *streigid, demonstratsioonid, miitingud, millest võtab osa palju inimesi • массовые волнения
Kui vaatame terminit'' demonstratsioon'', siis näeme, et sellel on sünonüüm, millele aga pole viidet ''massirahutuste ''selgituses.
  • '''demonstratsioon''' ('''=meeleavaldus''') hulga inimeste kogunemine avalikus kohas, et väljendada oma nõudmisi, meelsust, protesti vms • демонстрация, манифестация
Termini '' massirahutused'' pole üldse mainitud üleval oleval termini kohta, sama loo teise ''massirahutuste poolt '' viitava sõnaga.
  • '''streik''' - töötajate ühine töökatkestus, et tööandja täidaks töötajate nõudmisi. Vt ka üldstreik • забасьлчка, стачка
'''''Sünonüümid ja osasünonüümid:''' ''

Sõnastiku teises osas, mis on pühendatud vene-eesti terminite tõlkimisele, on esitatud iga tõlgitava sõna kõik eestikeelsed sünonüümid (venekeelseid mitte):
  • '''античная Греция''' - Vana-Kreeka, Antiik-Kreeka, Hellas

  • '''Древняя Греция''' - Vana-Kreeka, Antiik-Kreeka, Hellas

  • '''Эллада''' - Vana-Kreeka, Antiik-Kreeka, Hellas
Need sünonüümid pole omavahel ühendatud, esineb ka ebatäpset tõlget, nt on '''''Эллада '''''täpne tõlge ikkagi '''''Hellas''''', kuid esimesena esineb '''''Vana-Kreeka''''', mis on ainult sünonüüm.

'''''Esitatava info süstemaatilisus:''''' Märksõnade süstemaatilisus on olematu. Vahelduvad isikud, sündmused, liikumised, riigid. Koostaja on teinud oma valiku kõikidest võimalikest seotud märksõnadest. Mõned kirjed on pikemad ja täpsemad, teised pealiskaudsemad.

'''''Muud positiivset: '''''Sõnastiku terminid ulutavad vanaajast 20. sajandini, välja on toodud kõige tähtsamad ja kõige sageli esinevad terminid. Vene emakeelega ajalooüliõpilasena leidsin, et see sõnastik on eriti kasulik. Sõnastikust võib leida abi tõlkimisel nii vene keelest eesti keelde kui ka vastupidi, samuti on kasulikud terminite eestikeelsed seletused, sest just selles keeles tuleb muidugi eksamit sooritada.

'''''Muud negatiivset:''''' Puudub register, mis aitaks otsimist kergendada. Ja sõnastiku kaane kujundamine on kole, ajalooga seotud raamatuid võib palju ilusamini kujundada.