'''Sõnastik''' All American: amerikanismide sõnaraamat. Soome keelest tõlkinud Mari Vaba, toimetanud Heido Ots, kaane kujundanud Kersti Tormis. OÜ Kirjastus „Valgus“, 2000.


'''Maht''' ei ole otseselt välja toodud, aga ca 3800 märksõna (384 lehekülge).


'''Märksõnade keeled''' en


'''Vastete keeled''' et


'''Selgituste keeled''' et, en (kasutusnäited)


'''Selgituste iseloom''' Selgitused annavad hästi edasi märksõna sisu ameerika kultuuri kontekstis; nagu ka eesõnas öeldud, ei ole selgitused kõike-ammendavad ja on esitatud autori seisukohast lähtuvalt. Selgitustes viidatakse palju sama sõnastiku teistele märksõnadele ja kasutatakse palju ingliskeelseid näitelauseid/fraase. Selgitused on antud küllaltki kõnekeelset, olles seega hästi kooskõlas märksõnade iseloomuga.


'''Registrite keeled''' – register puudub.


'''Sihtrühm ja eesmärk''' Sõnastik on mõeldud kõigile neile, kellel on kas huvi või vajadus suurendada oma teadmiseid ameerika kultuurist. Kohati eeldab sõnastik head inglise keele oskust, eriti just kasutusnäidete tõttu ( nt märksõna '''credits''' selgituses: ''no other actor in Hollywood has as many movie credits''). Sõnastik on passiivne, st lugemiseks mõeldud.


'''Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus''' Sõnastik sobib sihtrühmale ja täidab hästi oma eesmärgi anda ülevaade ameerika kultuuri spetsiifilistest väljenditest.


'''Koostamismeetod'''
Sõnastik on koostatud mõistepõhiselt ja tähestikulises järjestuses.
Meeldib väga see, et märksõnade valik on hea, st koostaja on arvestanud üldsuse infoväljaga – ei ole liiga võõraid mõisteid ja samas ei ole tarbetult palju mõisteid, mille sisu on üldteada.


'''Koostamismeetodi põhjendus'''
Autor rõhutab, et märksõnavalik ja selgitused on subjektiivsed; sõnaraamatusse ei ole valitud märksõnu, mille tähendus on üldteada ega ka neid, mis koostaja arvates on nn ühepäevaliblikad. Koostaja on üritanud selgitusi sõnastada meeleolukalt, taotlemata teaduslikku ja ammendavat täpsust. Koostaja on lähtunud sellest, mida soome lugeja autori arvates teab.


'''Viited''' Ei esine viiteid, mida tegelikult ei ole olemas või mis ei anna informatsiooni. Kohati on sünonüümidele viitamine ebaühtlane – enamasti viidatakse sünonüümile noolega, kuid vahel ka lühendiga „vt ka“ või kirjutatakse välja „sünonüümid on…“. Iseenesest ei ole see probleemne, kuid aeglustab info leidmist.

Näiteks

'''fast food''' tööstusriikides kõikjale levinud kiirtoit tundub olevat ameeriklaste leiutis. Väljend ''fast food'' tekkis 1960. aastatel, -> ''junk food'' aga järgmisel aastakümnel.

VS '''junk food''' kartulikrõpse, maiusi jms rämpstoitu märkiv termin. … vt ka ''fast food''.


'''Sünonüümid''' Enamasti ei esine juhtumeid, kus sünonüümide artiklites on erinevat infot, kuna sünonüümide puhul on selgitus esitatud enamasti ainult põhitermini juures ja sünonüümide juures on viidatud põhiterminile.

Näiteks
'''Buckaroo''' -> Cowboy;

'''Cowboy''' – lehmakarjane on osa Metsiku Lääne ja hilisemagi aja legendidest. On väidetud, et okastraat tegi lõpu kauboide õitseajale, see tähendas ju, et piiramata karjamaad (''open range'') tarastati ja karjastamise olemus muutus. ''Cowboy'' sünonüümid on mh ''buckaroo, cowhand, cowpoke'' ja ''cowpuncher''. …

Leidsin ühe segase koha märksõnadega '''junk food''' ja '''fast food''', neile on viidatud kui sünonüümidele, kuid nende selgitused on erinevad.


'''Osasünonüümid'''
Arvan, et eelnevalt mainitud märksõnad '''fast food''' ja '''junk food''' võivad olla ka osasünonüümid, kuid nende selgitustest ei tule konkreetselt välja see, mis neid eristab või mille poolest nad seotud on (peale selle, et üks väljend on 10 aastat vanem).


'''Esitatava info süstemaatilisus''' Sõnastik ei ole väga süstemaatiline. Enamus märksõnade järel on toodud selgitused, kuid mõne märksõna järel on toodud ainult vasted; mõnes selgituses on vasted esitatud, mõnes ei ole. Mõnikord on selgitustes esinevatele sõnadele antud ka sulgudes ingliskeelne vaste (ilma, et neid oleks muus kohas sõnaraamatus märksõnana esitatud), enamasti aga mitte – ei saa aru, mille põhjal autor selliseid valikuid on teinud. Enamikes selgitustes on toodud ingliskeelne kasutusnäide, aga ainult osades on see eestikeelseks tõlgitud. Sünonüümid on enamasti esitatud süsteemselt, st neile osutatakse noolega. Väljaarvatud mõned kohad, kus neile osutatakse väljendiga „vt ka“ või "sünonüümideks on...".

Samas ütleb autor eessõnas, et tema eesmärgiks ei ole teaduslikult korrektne ja täpne info edastamine, kaootiline süsteem sobib mõneti teema enda olemuse ja teose stiiliga.


'''Defineerimine'''

Mõisted on defineeritud ameerika kultuuri keskselt. Märksõna, millel on tegelikult mitmeid erinevaid tähendusi on selgitatud ainult erialasest perspektiivist.
Näiteks '''New establishment''' uued võimumehed, (mingi eluala) eluala uus eliit.


'''Muud negatiivset'''


'''Muud positiivset'''

Märksõnade puhul, mida hääldatakse ameerika inglise keeles ja briti inglise keeles erinevalt, on toodud mõlemad hääldusvariandid. Kuigi selgitused ei ole väga süstemaatilised, on need siiski piisavad ja neis on palju täpsustavat informatsiooni.

Näiteks '''coupe''' … Am keeles hääldatakse sõna [ku:p] ja br keeles [`ku:pei]. Kirjutatakse mõnikord kujul coupé.