Heikki Leesment, Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik, toimetaja Viljo Soo. http://www.ut.ee/jur_am_termin/, 16.05.2016

Maht
Sõnastikus on hinnanguliselt *400 märksõna

Märksõnade keeled
en

Vastete keeled
et

Selgituste keeled
et

Selgituste iseloom

Enamikel juhtudel on vastete juurde antud selgitusi. Sõnastikus on valdavalt klassikalised definitsioonid, kuid mitte alati. Näiteks on terminile "to assign" ja selle eestikeelsele vastele "üle andma" antud kontekstuaalne selgitus "varaliste õiguste üleandmine".

Registrite keeled
Märksõnade register on kahes keeles: et, en

Sihtrühm ja eesmärk
Sõnastik on eelkõige mõeldud tudengitele või teistele huvilistele, kes soovivad tutvuda ameerika-eesti õigusterminoloogia põhimõistetega. Sõnastikus on esitatud valik ameerika õigusterminoloogia põhimõistetest, mida eesti juristidel väliskolleegidega inglise keeles suheldes tõenäoliselt vaja läheb. Seega on sõnastik abiks pigem algajatele. Teisalt, kuna tegemist on õigusterminoloogia valiksõnastikuga, mis ei anna kõikehaaravat ülevaadet, siis on vajalikud õigusalased eelteadmised.

Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus
Sõnastik sobib plaanitud sihtrühmale ja täidab koostaja eesmärgi, kuna sõnastik aitab rahuldada nende vajadust, kes vajavad sissejuhatavat materjali inglise-eesti ameerika õigusterminoloogiasse. Sõnastik on mahult väike ja esitatud on tõesti ainult valik õigusterminoloogia terminitest.

Koostamismeetod

Sõnastik on koostatud märksõnapõhiselt. Esitatud on kümne valdkonna märksõnad. Valdkonna sees on märksõnad esitatud tähestikulises järjekorras. Sõnastik ei ole mõistepõhine, viiteid sünonüümidele ei ole.

Viited
Selliseid viiteid, kus viidatavat tegelikult ei ole, sõnastikus ei ole. Samas tekib mõne viite puhul küsimus selle vajalikkusest. Nt "negligence" viitab edasi "tort" juurde, aga mis põhjusel viide on lisatud, jääb arusaamatuks. Samas esineb sõnastikus "contributory negligence", kuid selle juurde termini "negligence" juurest viidet ei vii, kuid mis oleks loogiline. Viitamise loogika ei ole arusaadav või on see juhuslik.

Sünonüümid
Sõnastikus puudub viide ingliskeelsetele sünonüümidele. Üksikutel juhtudel võib leida eestikeelseid sünonüüme, nt terminile "guaranty" on lisatud vasted "tagatis" ja "garantii".

Esitatava info süstemaatilisus
Süstemaatilisest aspektist on sõnastikus mitmeid puudusi. Esineb juhtumeid, kus ühele ja samale sõnale, mis on esitatud erinevas vormis on antud ka erinevad vasted. Näiteks "assurance" tähendab kinnitust, tagatist ja kindlat tõendit. "To assure" juurde on lisatud vastetena "kinnitama" ja "kindlalt väitma", kuid peaks olema lisatud sellisel juhul ka "tagama". Terminile "subpoena" on lisatud definitsioon "ametlik kutse tulla kohtusse tunnistust andma", kuid eestikeelset sõnalist vastet "kohtukutse" lisatud ei ole. Lisaks ei ole arusaadav, mille alusel on sõnastikku terminid valitud. Näiteks on sõnastikus toodud "civil action" ja selle eestikeelne vaste tsiviilhagi. Tsiviilhagi kohta on toodud definitsioon: hagi või nõue, mis on esitatud kohtus eraõiguste kaitsmiseks. Samas ei ole sõnastikus toodud terminit "action" ega selle eestikeelset vastet "hagi" ega ka selgitatud, mida hagi tähendab.

Muud positiivset
Positiivne on, et terminite tähestikuline register on lisatud nii inglise- kui eestikeelsena, mis võib hõlbustada termini leidmist. Sõnastiku kasutamine on lihtne ja õigusterminoloogiaga tutvuda soovijale abiks.

Muud negatiivset
Sõnastikus on toodud kohati mõne termini liigid, aga milliseid liike silmas peetakse jääb arusaamatuks. Nt termini "civil action" juures on märge "Tüüpilised tsiviilhagi liigid on:", aga selgusetuks jääb, milliseid liike mõeldud on. Selliseid arusaamatuid kohti leidub sõnastikus mitmes kohas, ilmselt on tegemist tehnilise puudujäägiga. Süstemaatilisus ja tehniline teostus on sõnastiku nõrgimad küljed.