Bibliokirje

'''Sõnastiku bibliokirje'''

Arheoloogia eesti-inglise valiksõnastik. Kätlin Jansons, 2012. Tartu Ülikool, Germaani romaani ja slaavi filoloogia instituut. Magistriprojekt. Veebiaadress: http://www.arheo.ut.ee/docs/MA12_Jansons.pdf

Sõnastiku üldandmed

'''Maht'''
:311 märksõna
'''Märksõnade keeled'''
:et
'''Vastete keeled'''
:en

'''Selgituste keeled'''
:et

'''Selgituste iseloom'''
: Sõnastikus kasutatakse klassikalisi definitsioone. Definitsioonide koostamisel on autor enda sõnul pidanud oluliseks, et definitsiooni võtmesõna oleks terminiga samas sõnaliigist. Samas ütleb autor, et lähtub defineerimisel mõistest ja on mõiste defineerimist alustanud klassist: millisesse klassi asi kuulub ja mille poolest see klassis eristub. Võimaluse korral on autor pidanud oluliseks ka nõuet, et iga definitsioonis esinevat sõna oleks võimalik sõnastikust leida, kuid nagu osas "Esitatava info süstemaatilisus" viidatud, ei ole ta seda nõuet alati täita suutnud. Autori sõnul pole töö eesmärk anda entsüklopeedilist kirjeldust, vaid edastada mõiste olulisimad tunnused.
Defineerimisel kasutatakse ka parafraseeringut, näiteks "kütt-kalur-korilane, hunter-fisher-gatherer, küttimise, kalapüügi ja korilusega tegelev inimene".
Esineb ka kirjeid, kus definitsioon puudub, näiteks "lampkast, cess pit", "leid, find".


'''Registrite keeled'''
:en

Sihtrühm ja eesmärk

Sõnastiku sihtrühmaks on autori sõnul eelkõige eesti keelt kõnelevad arheoloogid, arheoloogiast huvitatud ja tõlkijad. Eesmärk on arheoloogia mõistesüsteemi ja terminoloogia korrastamine, samuti selles mõistesüsteemis orienteerumise lihtsustamine.

'''Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus'''
: Sõnastik on ettenähtud sihtrühma jaoks on sobilik, kuid mööndusena võib välja tuua, et kuna kõigile terminitele pole definitsioone toodud, eeldab sõnastik arheoloogiamõistestikus juba mõningat orienteerumisvõimet. Kuna tegemist on Eesti esimese arheoloogia oskussõnastikuga, aitab see kindlasti kaasa arheoloogia mõistesüsteemi ja terminoloogia korrastamisele ning lihtsustab neis orienteerumist nii arheoloogidel endal, asjahuvilistel kui ka tõlkijatel.

Koostamismeetod


Autor on öelnud, et sõnastiku aluseks on mõistelisus ja et koostamisel on lähtutud sellest, et iga mõiste oleks eraldi kirje. Samas on sõnastik on koostatud sõnapõhiselt, sest sünonüümid on erinevates kirjetes ning kirjed on toodud alfabeetilises järjekorras. Ühte mõistet tähistavate terminite juures pole erinevaid definitsioone, kuid see on saavutatud sellega, et võrdusmärgiga viidatud sünonüümi kirjes ei esinegi ühtegi definitsiooni (nagu kirjeldatud punktis "Esitatava info süstemaatilisus"). Eestikeelsetele terminitele on toodud ingliskeelsed vasted ja lisaks eestikeelsed seletused. Sõnastiku järel on toodud ka ingliskeelsete vastete alfabeetiline register.

Viited

Sõnastikus kasutatakse osaliselt "Eesti õigekeelsussõnaraamatus" tarvitatavat viitesüsteemi. Termin on märgitud paksus kirjas. Sünonüümile viidatakse võrdusmärgiga. Looksulgudega on märgitud ebasoovitatav termin, märkega 'parem' tuuakse välja keeleliselt soovitatav sünonüüm. Antonüümid on toodud definitsiooni lõpus märke 'vt' järel. Termini järel on toodud selle ingliskeelne vaste, rida allpool selle eestikeelne definitsioon. Mõnel definitsioonil on toodud ka allikaviide, enamikul see aga puudub. Briti inglise keelt tähistab BrE ja Ameerika inglise keelt AmE. Iga termin on välja toodud omaette kirjena.

Näide:
118. '''künnikiht''', ka '''kündmiskiht''' plough layer (BrE), plow layer (AmE)
''läbiküntud/-tav pinnas'' (EKSS).

[Kaldkiri on arvustuse autori lisandus, et ei peaks kasutama reavahetust, nagu olid püstises kirjas esinevad definitsioonid vormistatud sõnastikus.]

Sünonüümid

Sünonüümile viidatakse sõnastikus eri viisidel. Tavajuhul esitatakse sünonüüm termini järel pärast võrdusmärki, nt 9. '''alane''' = '''põhjarant'''.

<nowiki> </nowiki>Keeleliselt soovitatav sünonüüm esitatakse märkega 'parem', nt 22. {'''avariikaevamised'''} -> '''päästekaevamised'''.

<nowiki> </nowiki>Keeleliselt halvemaks peetavale terminile vastet ega definitsiooni ei järgne, need järgnevad vaid "paremale" sünonüümsele terminile, nt
208. '''päästekaevamised''', {'''avariikaevamised'''} rescue excavation (BrE), salvage excavation (AmE)
''mingil objektil läbiviidavad väljakaevamised pealetulevate ehitustööde tõttu'' (EKSS).

<nowiki> </nowiki>Sünonüüme lisatakse teatud juhtudel ka termini järele lihtsalt pärast koma või lisatakse veel sõna "ka", nt 199. '''põhjarant''', '''alane''' bottom ridge ''keraamilise nõu alumine äär'' ja 201. '''põlengukiht''', ka '''põlemiskiht''' burnt layer ''kiht, milles on võimalik eristada põlemise jälgi''.

Osasünonüümid

Osasünonüümid on esitatud tavaliste sünonüümidena, nt 33. '''fragment''' = '''katke''' ja 77. '''katke''', '''fragment''' fragment
''osa tervikust, näiteks potikild''.

Esitatava info süstemaatilisus

Kohatine ebajärjekindlus torkab silma sünonüümide puhul. Arusaamatuks jääb, miks sünonüümide jaoks erinevaid märgistusi kasutatakse, samuti see, miks näiteks eespool viidatud terminile 9. '''alane''' = '''põhjarant''' ei järge ingliskeelset vastet ega definitsiooni, kui terminile 199. '''põhjarant''', '''alane''' on need lisatud. Selliseid näiteid leiab sõnastikust veel.

Lisaks puudusid mõnel märksõnal, millele on lisatud soovitus parema märksõna näol, looksulud, nt 7. '''ajandama''', parem '''dateerima'''.

Teatud märksõnadel (nt vallikraav, vikat, viskeoda, võitlusnuga jt) ei ole definitsiooni lisatud, mis näib ka sõnastiku sihtrühma arvestades sobilik.

Tuleks kasuks, kui definitsioonides ei oleks kasutatud sõnu, mis sõnastiku kasutajas küsimusi tekitavad ning mida sõnastikus endas seletatud pole. Kahjuks on antud sõnastikus näiteks järgmine seletus: 11. '''alepõllundus''' slash-and-burn agriculture ''algeline põlluharimisviis, mille puhul oli oluline pärast raadamist puud põletada ja sel viisil maa tuhaga väetada''. Sõna "raadama" aga sõnastikus märksõnana esitatud pole.

Peale eespool toodud ebakõlade on aga üldiselt mõistete ja nendele vastavate terminite valik otstarbekohane ja terminite esitus ning lahtiseletus süstemaatiline.

Muud positiivset

Sõnastik jätab puhta ja professionaalse mulje. Märksõnad on otstarbekalt valitud. Definitsioonid on üldiselt väga lühidalt, selgelt ja täpselt esitatud. Ka olemasolevatele terminitele paremate vastete soovitamine on arvustaja meelest õnnestunud. See sõnastik on tubli algus varem täielikult puudunud arheoloogiasõnastiku koostamiseks. Hea, et on mõeldud märkide kasutamise peale (sünonüümidele viitamine, soovitavate ja ebasoovitavate terminite märgistamine jne). Märgid on ka hästi lahti seletatud.

Muud negatiivset

Vahest oli mõni definitsioon isegi liiga lühidalt esitatud, nt 16. '''asulakiht''' settlement layer ''kiht, milles on võimalik täheldada märke kunagisest asustusest''. Kui seda märksõna ja definitsiooni täiesti ilma kontekstita (ja maailmateadmisteta) uurida, võib tekkida küsimus, mis kihist on jutt. Antud juhul on muidugi tegu maapinna kihiga.