Recent Changes

Tuesday, October 10

Saturday, October 7

 1. 11:45 pm

Wednesday, August 23

 1. page Mükoloogia oskussõnastik edited Sõnastik Mükoloogia oskussõnastik. Eesti Mükoloogiauuringute Keskus: http://www.mycology.ee/kasul…
  Sõnastik
  Mükoloogia oskussõnastik. Eesti Mükoloogiauuringute Keskus: http://www.mycology.ee/kasulik-teada/oskussonastik/
  Maht
  *21 märksõna (sõnastik tundub olevat algusjärgus ja edasi arendamata)
  Märksõnade keeled
  ET, EN ( vähesel määral)
  Vastete keeled
  ET
  Selgituste keeled
  ET, EN ( vähesel määral)
  Selgituste iseloom
  Tegemist on mütoloogialase seletava sõnaraamatuga, kus jagatakse entsüklopeedilisi selgitusi. Kõigepealt on välja toodud erialane märksõna/termin, millele järgneb märksõna seletus, mõiste kasutusala jm.
  Märksõnade selgitused täpsustavad ja annavad seletusi nii antud valdonnas kui valguvad oma seotuse poolest seletuste ja terminitega ka teistesse valdkondadesse nagu nt ehitusvaldkond, bioloogia jm.
  Sihtrühm ja eesmärk
  Sõnastik on elektroonilisel kujul Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse kodulehel. Oskussõnastik on mõeldud ja kasulik laiale ringkonnale. Eelkõige mõeldud ehitusega tegelevatele firmadele ja eraisikutele kellel mükologiliste probleemidega kokkupuuted on. Samuti on sõnastik kasulik nii mükoloogia tudengitele, tavainimestele, kellel vastavasisulised probleemid ja kasulikuks käsiraamatkus ka mükoloogia spetsialistidele endile.
  Sõnastiku kasutamiseks spetsiaalseid erialateadmisi vaja ei ole, kuna sõnastik väljendabki endast abimaterjali eelpool nimetatud gruppidele selgitamaks välja mükoloogiaalaste märksõnade/terminite sõna seletusi.
  Sõnastik on tähestikulises järjekorras, mis teeb sõnastiku kasutamise lihtsaks. Muid keerulisi sõnastiku kasutamis skeeme ja märke sõnastikus kasutatud ei ole.
  Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus
  Sõnastik on kostaja plaanitud sihtrühmale vägagi sobiv ja täidaks oma plaanitud eesmärki, küll on aga plaanitud eesmärk ja idee jäänud poolikuks. Sõnastikku on küll alustatud aga seda pole jätkatud ega edasi arendatud, mis jätab Eesti Mükoloogiauuringute Keskusest tõsiselt võetamatu mulje. Mükoloogiaalane ja sellega seotud terminoloogia on suur ja lai, nii, et sõnastiku materjali oleks piisavalt.
  Koostamismeetod
  Sõnastik on koostatud lihtsas tähestikulises järjekorras. Sõnastik on sõnapõhine, küll aga näen seoseid eriala mõistetega.
  Näide: ühetüübiline e.monomiitne. Monomiitne tundub rohkem eriala terminina kui lihtsalt mõistena.
  Viited
  Sõnastikus viited puuduvad täielikult, mis siis, et viitamist vajavaid märksõnu on piisavalt palju isegi selles väikeses alles alustatud sõnastikus.
  1. Näide:
  Pruunmädanik – puidumädaniku tüüpi, mille puhul seened lagundavad puidule tugevuse ning kiulise struktuuri andvaid koostisosi: tselluloosi ja hemitselluloosi. Selle tulemusena suureneb oluliselt pruuni värvi ligniini osakaal puidustruktuuris ning puit lõhestub kuubikukujuliseks osadeks.
  Viited alla kriipsutatud sõnadele puuduvat täielikult: mis on ligniin, tselluloos ja hemitselluloos...?
  2. Näide:
  PMÜ – pesa moodustav ühik (ingl.k. CFU – colony forming unit), kokkuleppeline ühik, mis väljendab minimaalset mikroobide hulka, mis on võimeline moodustama söötmel eraldiseisvaid pesi ehk kolooniaid.
  Sõna: söötmel. Jällegi viide puudub, et mida see sõna siis tähendab...?
  Seda laadi viitamisprobleeme e. siis mitte viitamist on selles väikses pooleli olevas sõnastikus palju ja sunnib sõnastiku kasutajat otsima uusi abivahendeid järgnevate ja järgnevate märksõna sõnaseletuste ostingule, jättes palju lahtiseid otsi ja küsimärke. Sellega pikendades aga kasutaja info otsingut.
  Samuti viited sünonüümide puhul puuduvad:
  Näide:
  Kahetüübiline e. dimiitne – seeneniitide süsteem, mis koosneb kahte eri tüüpi seeneniitidest (generatiiv- ja skeletthüüfidest).
  Kui kahetüübiline ja demiitne on sünonüümid nagu sõnastik väidab, siis demiitne võiks sõnastiku järjestuses olla enne kahetüübilist ja samas kohe ka viidata viitega: vt. kahetüübiline. See oleks kasutajasõbralik lähenemine juba selle pooleest, et kui kasutaja puutub kokku vaid ühe sünonüümiga, leiaks ta sõnastikust igal juhul ülesse otsitava märksõna tähenduse. Ja sõnastikust oleks ka kasu. Sama meetodit tuleks hoida läbi kogu sõnastiku!
  Sünonüümid
  Sünonüüme on antud minimaalse sõnastiku kohta piisavalt, küll aga sünonüümide ja osasünonüümide vastete ja definitsioonide erinevusi peale kontrollimist pole leitud. Nähes aga sünonüümide rohkust võib eeldada, et sõnastiku jätkates võib sellelaadseid vigu sõnastikku mitte kontrollimisel tekkida. Nagu ka eelpool mainitud on sünonüümide osas probleem mitte viitamisel.
  Esitatava info süstemaatilisus
  Sõnastikus esitatud infol puudub läbimõeldud süsteem ja viidete absoluutsel puudumisel on ilmselt vajaka jäänud ka sõnastiku tegemise teadmistest ja oskustest.
  Muud positiivset
  Sõnastiku positiivne külg on see, et sellega on tehtud algust õigel kodulehel st. just sealt kus abivajaja seda otsida oskaks. Positiivne on see, et sõnastiku edasi arendamisel oleks piisavalt terminoloogilist materjali, mida sõnastikku sisse viia ja selle edasi arendamisel oleks sellest kasu laiale ringkonnale. Plussiks on ka sõnastiku tasuta kättesaadavus ja elektroonilisus, mis annaks võimaluse igal ajal uuenduste sisseviimiseks ja täiendusteks.
  Muud negatiivset
  Ainuke ja negatiivseim selle sõnastiku puhul on see, et hea idee on poolikuks jäetud, mis paneb ka Eesti Mükoloogi Keskuse kodulehe tõsiduses kahtlema. See annab aluse küsimusele, et miks on seda oskussõnastiku alustatud kui see on poolikuks jäetud... Juba internetis on tohututes hulkades antud valdkonna terminoloogiat olemas, mida kõike saaks selle sõnastiku tarbeks kasutada.

  (view changes)
  4:01 am

Tuesday, August 22

 1. page Sõnastike loend edited ... Mobiiliterminite sõnastik Molekulaarbioloogia sõnastik Mükoloogia oskussõnastik Mükoloogi…
  ...
  Mobiiliterminite sõnastik
  Molekulaarbioloogia sõnastik
  Mükoloogia oskussõnastik
  Mükoloogiline oskussõnastik
  MusicBrainzi terminoloogia
  (view changes)
  1:50 am

Saturday, August 12

 1. page MILITERM edited Sõnastik MILITERM. Aadress: http://mt.legaltext.ee/militerm/ Aadraess: http://termin.eki.ee/milit…
  Sõnastik MILITERM. Aadress: http://mt.legaltext.ee/militerm/Aadraess: http://termin.eki.ee/militerm/ Koostaja: Eesti Terminoloogia Keskus,Keele Instituut, varem Eesti
  Maht *4000 märksõna
  Märksõnade ja vastete keeled – et, en, de, fr
  (view changes)
  5:45 am
 2. page ESTERM. edited nt ... ESTERM. Aadress: http://mt.legaltext.ee/esterm/ http://termin.eki.ee/esterm/ Koostaja…
  nt
  ...
  ESTERM. Aadress: http://mt.legaltext.ee/esterm/http://termin.eki.ee/esterm/
  Koostaja: Eesti Terminoloogia Keskus,Keele Instituut, varem Eesti
  Kommenteerimise kuupäev: 23. oktoober 2009
  Maht ca 60 000 märksõna
  (view changes)
  5:04 am

Wednesday, August 9

Wednesday, July 19

Saturday, July 1

 1. msg Arvustus message posted Arvustus Kommentaarid arvustusele '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väite…
  Arvustus

  Kommentaarid arvustusele

  '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väited tuleb lisada arvustusse endasse</font>'''

  Kriitika on asjalik. Enamikus väidetes olen arvustuse autoriga nõus: sõnastik nõuab mingeidki algteadmisi bridžist, sest hoolimata sellest, et sõnastik on väga lühike ja mõisteid vähe, on piirdutud üsna pinnapealsete selgitustega. Kuid ühelt sõnastikult ei saagi oodata, et see oleks õpik. Koostamismeetodi koha pealt olen kahtleval seisukohal – kriitika autor väidab, et sõnastik on koostatud sõnapõhiselt, kuid ei ole vist võimalik päriselt tõestada, et sõnastik on koostatud sõna- ja mitte mõistepõhiselt (baasi koostamisjärgne kuju ja avaldamise vorm ei ole omavahel seotud). Samas ei julge vastu vaielda, sest leidub tõesti erinevaid termineid, mis vastavad samale mõistele, aga seos mõistega ei ole tähistatud. See võib aga olla ka mingisugune tehniline viga koostamisel, mitte tingimata märk sõnapõhisest koostamismeetodist. Lisaks autori poolt leitud negatiivsetele külgedele leidsin ka omalt poolt mõned üsna üllatavad vead. Esiteks, kuigi terminid peaks olema tähestikulises järjekorras, on näiteks sõna „emand“ enne sõna „duubel“ ning kuigi „ü“ on viimane täht tähestikus, on grupp sellega algavaid sõnu enne „ä“ ja „v“-ga algavaid sõnu. Õnneks on sõnastik väga lühike ning mingit väga suurt segadust see ei tekita. Teiseks leidsin paar õigekirjaviga ingliskeelsetes sõnades: eestikeelse termini „singel“ ingliskeelne vaste kirjutatakse ikka „singleton“ (sõnastikus „singelton“) ja eestikeelne „sundiv pakkumine“ on inglise keeles siiski „forcing“, mitte „forsing“. Kutsun koostajat üles neid vigu ära parandama. '''kommentaar oli lisatud Jan 13, 2010 12:20 am'''  Lisaks eelnevalt mainitule häirib mind selle sõnastiku juures muudki. Kuigi eelnevalt oli juba juttu sellest, et sünonüümide puhul on küll antud esimese kirje juures viide sünonüümile, kuid vastupidi ei ole. Termini "Kallismasti küsimine" järel on öeldud vt "Stayman" ning selles kirjes on seletatud on antud seletus, kuid pole eestikeelset vastet. Kui sõnastiku lähtekeeleks on eesti keel, siis peaks "kallismasti küsimise" taga kohe olema antud ingliskeelne vaste ning siis järgnema selgitud nagu teiste kirjete puhul.

  Vahepeal muutub sõnastik otsekui õpikuks, sest lisaks sõna seletusele on lisatud ka kommentaar, mis ei ole terminist arusaamiseks vajalik. Näiteks: "Trumpamine / ruff
  nõutud masti puudumisel tihisse trumbi mängimine. NB! Trumpamine ei ole kohustuslik." Natuke jääb mõistmatuks, miks see viimane selgitud ühes oskussõnastikus olema peaks.

  Natukene häirib ka see, et eesti keeles on kõik terminid kirjas suure tähega, ingliskeelsed vasted aga väikse tähega. Leian, et ka eesti keeles peaksid need olema väikese tähega (kui just ortograafia reeglid ei nõua vastupidist), sest siis ei tekiks kasutajal suure ja väikese algustähega probleeme, kui kasutab neid termineid tekstis.

  Võiks olla ka lisatud eestikeelsete terminite allikas. -- '''kommentaar oli lisatud May 5, 2010 3:45 pm'''
  11:18 pm

More